KATSU

Chicken Katsu

$12.99

Pork Katsu

$14.99

Fish Katsu

$14.99

Shrimp Katsu

$14.99

Salad Katsu

$12.99